Κατηγορίες κινδύνου της IUCN για τα κητώδη των ελληνικών θαλασσών και της Μεσογείου
Μέχρι την κατασκευή των συγκεκριμένων σελίδων σχετικά με τις κατηγορίες κινδύνου της IUCN για τα είδη κητωδών,
μπορείτε να βρίσκετε σχετικές πληροφορίες στην IUCN και στο πρόγραμμα ΘΑΛΑΣΣΑ
.